Zarząd Oczyszczania Miasta
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Oczyszczania Miasta > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

 

   STATUT

Zarządu Oczyszczania Miasta

tekst ujednolicony

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Zarząd Oczyszczania Miasta, zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

2) uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,

3) niniejszego statutu,

4) innych przepisów prawa.

2. Siedzibą oraz obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 2

[Przedmiot działania]

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:

a)        mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,

b)       mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

c)        ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,

d)        prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,

e)        opróżnianiem koszy ulicznych,

2)  uchylony,

3)  skreślony,

4)  skreślony,

5) wykonywaniem innych zadań związanych z oczyszczaniem m.st. Warszawy,

6)  uchylony,

7) zarządzaniem mieniem powierzonym i zakupionym w celu realizacji zadań.

§ 3

[Organizacja i funkcjonowanie Zarządu]

1. Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.

2. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz udziela mu niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,

b) reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

c) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,

d) organizowanie i kierowanie działalnością jednostki związaną z obronnością kraju w zakresie odpowiadającym wykonywanym zadaniom.

4. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 4

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zarządu.

§ 5

[Działalność Zarządu]

Zarząd:

1) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,

2) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) posiada rachunek bankowy.

§ 6

[Nadzór nad Zarządem]

Nadzór nad działalnością statutową Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

1.  Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

2.  Zmian w statucie Zarządu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

 
 
Wprowadził Tomasz Popłoński 11-12-2007
Aktualizujący Niedziałek Magdalena (ZOM) 26-04-2019
Zatwierdzający Fryczyńska Iwona (ZOM) 26-04-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2019
Liczba odwiedzin: 6505